Deze sector heeft een beneden gemiddelde weging in ons beleid. De sector heeft een weging van 2.5 procent. Onze top-picks zijn:

• GBL
• BAM
• CRH

Na jaren van crisis lijken er betere tijden aan te breken voor de Bouw. De woningmarkt richt zich zeker in Nederland op. Overheden in verschillende Westerse landen hebben plannen om opnieuw in infrastructuur te gaan investeren na jaren van verwaarlozing.

• In de VS beloopt het achterstallig onderhoud van wegen en bruggen tot 2025 $ 1,7 biljoen.
• In eerste instantie zullen bedrijven profiteren die vooraan in de keten staan, zoals aannemers en producenten van beton.
• De rol van de consument bij infrastructuurprojecten zal in de komende jaren aan belang winnen.
• Hetzelfde geldt voor sustainability. Duurzaam bouwen wordt een must!

De Bouw speelt een belangrijke rol in de samenleving van vandaag, zowel in de Opkomende Markten als in de ontwikkelde landen. De Bouw schept banen en vertegenwoordigt ongeveer 6% van het wereldwijde Bruto Nationaal Product (bnp). De sector legt de industriële en publieke infrastructuur neer, waarop andere sectoren kunnen gedijen. Als de voortekenen niet bedriegen dan zal de sector de komende jaren aan gewicht winnen. Dat is het gevolg van enkele megatrends die steeds zichtbaarder worden, zoals de aanhoudende massamigratie naar de stad, klimaatverandering en een nieuwe impuls wereldwijd als het gaat om de aanleg en verbetering van de infrastructuur. Daarnaast is Bouw de spil in het publieke debat. De sector verschaft veel nieuwkomers banen en moet de maatschappij van goedkope behuizing voorzien. Om dat laatste te bewerkstelligen zal de sector meer dan ooit op de kleintjes moeten letten. In veel landen krimpt het publieke budget nog steeds.

 

Het verlagen van de kosten is echter geen sinecure. Er is binnen de Bouw de afgelopen halve eeuw weinig veranderd. Nieuwe technologieën worden maar mondjesmaat geaccepteerd met als gevolg dat de verbetering van de productiviteit stagneert of zelfs terugloopt, zoals in de VS het geval is. Het ziet er echter naar uit dat de sector aan de vooravond staat van fundamentele veranderingen. Trends als Building Information Modelling (BIM), wireless sensing en 3D hebben als resultaat dat de manier waarop de infrastructuur ontworpen en uitgevoerd wordt fundamenteel aan het veranderen is. Dat geldt niet alleen voor de infrastructuur, maar in feite voor alles wat ontworpen en gebouwd wordt. Een en ander wil weer niet zeggen dat bedrijven en masse de nieuwe technologieën omarmen. Er ontwikkelt zich een peloton met koplopers en achterblijvers!

 

Er is een handvol factoren aan te wijzen die de koplopers succesvol maken.       
De belangrijkste is misschien wel dat succesvolle bouwbedrijven een cultuur van innovatie kennen. Dat is mogelijk, omdat die bedrijven vaker dan gemiddeld met multidisciplinaire teams werken.In die teams zijn mensen van buitenaf opgenomen. Deze multidisciplinaire teams stroomlijnen de organisatie en hebben veel meer oog voor de klant en voor diens pijnpunten. Deze innovatieve bedrijven breken met het verleden, waarin alles per project bekeken werd. Ze kiezen voor het ontwikkelen van zogeheten product platforms, ontwikkelen pilots om de potentiële waarde aan te tonen. Ze werken bovendien gemakkelijker samen met toeleveranciers en andere betrokken partijen om zo mogelijke beperkingen in de aanvoer van materialen en mensen te voorkomen. Een ecosysteem van samenwerking blijkt een goede voedingsbodem voor innovatie.

Niet alleen innovatie op technologisch vlak is noodzakelijk, maar ook als het gaat om het business model. Succesvolle bedrijven moeten streven naar nieuwe manieren om contracten op te stellen. Die moeten meer dan nu het geval is innovatie belonen, maar ook zaken als Life cycle performance. Bedrijven moeten ook er meer naar streven om beter met overheden samen te werken. Op die manier kan er sneller en betere regelgeving tot stand komen als het gaat om het werken met nieuwe technologieën, zoals bijvoorbeeld 3D printing.

 

De transformatie van de sector is uiteraard een private aangelegenheid. Dat wil echter niet zeggen, dat in dezen geen rol is weggelegd voor de overheid. Die kan op drie terreinen een rol spelen waardoor innovatie bevorderd wordt. De eerste is op het vlak van regelgeving. Hier kan de overheid een belangrijke rol spelen door voorschriften te harmoniseren en te moderniseren. Een belangrijke rol, die is weggelegd voor de overheid, is die van de strategische planner. De overheid moet een innovatieve agenda opstellen, investeren in toonaangevende projecten en in R&D. Daarnaast moeten start-ups een steuntje in de rug krijgen. Ook binnen de overheid moet een cultuur groeien die innovatie beloont wat bijvoorbeeld tot uitdrukking komt in nieuwe contracten. Het moet ook voor de overheid gaan om oplossingen met de hoogste toegevoegde waarde en niet om de goedkoopste oplossingen.

 

Als het om de waardeketen in de Bouw gaat, dan zijn de voordelen van een volledig doorgevoerde digitalisering enorm. Al binnen 10 jaar begint digitalisering grote vruchten af te werpen. In de zogeheten non-residential construction kunnen bij een volledig doorgevoerde digitalisering wereldwijd besparingen bereikt worden van $ 0,7 - $ 1,2 biljoen in de engineering and constructionfase en opnieuw $ 0,3 - $ 0,5 in de operationele fase. Innovatie levert met andere woorden meer op dan alleen sociale en milieuvoordelen. Het levert ook een hogere productiviteit op met alle financiële voordelen van dien.